Política editorial

Procés de revisió per parells

Tots els articles rebuts s'avaluen inicialment per l'editor, que decideix si l'article s'ajusta a la temàtica de la revista i és adequat per a la revisió per parells. Els articles que es consideren adequats s'assignen a un o diversos experts independents, que avaluen l’article en termes de claredat, validesa i metodologia contrastada.

La revista porta a terme un procés de revisió doble cec (double blind). Això vol dir que els autors i col·laboradors es mantenen en l'anonimat durant aquest procés de revisió. El perídoe de revisió dura una mitjana de quatre setmanes. Els revisors han de proporcionar feedback constructiu fins i tot si l’article no es considera adequat per a la seva publicació a la revista.

Sobre la base dels informes dels revisors, l'editor pren una decisió que pot ser rebutjar l’article, demanar revisions menors o majors, o bé acceptar-lo.

La responsabilitat editorial recau en general en el director o editor en cap de la revista, qui és recolzat per un expert Consell Editorial internacional.

Polítiques de secció

Documents de Treball

  • Trameses obertes
  • Indexació
  • Revisat

Documents de Treball de Doctorat

  • Trameses obertes
  • Indexació
  • Revisat

Enllaços ràpids